هر کجـــــا هستـــــم باشــــم
آســـــمان مال من است.

پنجــــــره، فکـــــر، هــــــوا، عشـــــق، زميـــــــن مال من است.

چه اهميت دارد
گاه اگر مي رويند
قارچ هاي غربت؟؟؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
msheyda .persianblog .com

فکر می کنم ...همه چيز ..انقدر اهميت دارد ...که بخاطر ان /وقت را به نشستن وادار کنم/ تا از شقايقها ی عاشق برايم ...سخنی تازه بگويد . / م / شيدا////