تنها،
غمگـــــين،
نشسته با ماه.
در خلوت ساکت شبانـــــگاه.
اشکي به رخم دويد، ناگــــاه
روي تو شکفت در سرشکم

ديدم که هنــــوز عـــــاشقـــــم. آه!!!

07.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
msheyda .persianblog .com

و عاشقانه يک شب امدی ...برايم يک پياله اشک اوردی ...در این سوی غربت /تنم را با همين اشک می شويم ..... ودر گريه پرواز ميکنم... تو همراه منی //ميدانم...../ م / شيدا/////