تقديم به هيلدای مهربانم و حميد عزيز.....
زيباترين حرفت را بگو
شکنجه ي پنهان سکوتت را آشکاره کن
و هراس مدار از آن که بگويند
ترانه يي بيهوده مي خوانيد.-
چرا که ترانه ي ما

ترانه ي بيهودگي نيست.
چرا که عشق حرفي بيهوده نيست.
حتي بگذار آفتاب نيز برنيايد
به خاطر فرداي ما، اگر بر ماش منتس است...
چرا که عشق،

خود فرداست.
خود هميشه است....


به اميد اينکه آسمون عشقتون هميشه آبي آبي باشه....