تقديم به تقدير هميشگی خاطره ها

اينم يکی از دلنوشته های خودمه...اميدوارم که خوشتون بياد:

در جزيره ی خيال تو...

زير باران نگاهت خيس شدن را دوست ميدارم...

وقتی تو...اينجا...همين نزديکيها باشی...

چه احتياج به باران و ابر...

آبی ِچشمهای تو کافيست...برای بارش ِهميشگی ِچشمانم !...

وقتی تو اينجا باشی...

زيباست...آرميدن ِطوفان ِچشمانم...در بازوان ِنگاه ِتو...

به خاطر ِاين هميشه طوفانی...برگرد !

قلب ِمن تا ابد نوازنده ی موسيقی ِچشمانت خواهد بود...خواهد ماند!...

نترس اينها که مينويسم...شعر نيست...

آشفتگی ِکلمات است...

بمان!

بمان و برای آشفتگی ِدلم موسيقی بساز...

بگذار من تا ابد ميان ِ نوای موسيقی ِتو سرگردان بمانم!...

آشفتگی...ميان تارهای ساز ِتو و ...آواز ِتو...

عشق...همين است عزيز دلم !...

انگشتان ِتو در گيسوان ِساز...

کليدِ رهايی ِمن ِهميشه در قفس ِخيال ِتوست...

بنواز تا پرواز...

                                                                             سمانه تو