هر کجـــــا هستـــــم باشــــم
آســـــمان مال من است.

پنجــــــره، فکـــــر، هــــــوا، عشـــــق، زميـــــــن مال من است.

چه اهميت دارد
گاه اگر مي رويند
قارچ هاي غربت؟؟؟