پيوندهای جاودانه ۹

من وتو ما بوديم...

همراه و همنگاه...هم بغض و همصدا...

تو اما دلت با من نبود...

و در تقسيم آنهمه علاقه...

رفتن سهم ساده ی تو شد و....

ماندن سهم دشوار دستهای تنها و عاشق من...

امروز هم نه گلايه يی از اين همه انتظار...

نه بهانه يی از نمناکی کاغذ....

راضی به رضای همين زندگی و...

چشم به راه طنين ترانه و باران....

برگرد و دستم را بگير...

می خواهم در کنار تو...

بر برگهای بوسه بنويسم:...

آب ترين آبی دنيا..

همين آسمان خاکستری خانه ی من است....

 

فدای تو