پيوندهای جاودانه ۷

دردی اگر داری و همدردی نداری

با چاه آنرا در ميان بگذار ! با چاه!

غم روی غم انداختن درديست جانکاه

گفتند اينرا پيش از اين اما نگفتند

گر همرهان در چاهت افکندند و رفتند

آنگاه دردت را کجا فرياد کن....آه