پيوندهای جاودانه ۶

بفرماييد عصرونه....بعد از عصرونه می خوايم کلی بزن و بکوب راه بندازيما...

اهل حالاش حسابی بخورن که بايد انرژی بگيرن... 

 

روی تو ای ديده به ديدار تو شاد

همه وقت از اثر صحبت دوست

تازه عطرافشان...گلباران باد

 

بفرماييد

اين و مخصوص صادق عزيز گذاشتم که گيلاس خيلی دوست داره

ميل کنيد..تعارف نکنيدها..

بفرماييد عصرونه ...خواهش ميکنم تعارف نکنيد ها...

فدای شما

نوش جونتون