تنها،
غمگـــــين،
نشسته با ماه.
در خلوت ساکت شبانـــــگاه.
اشکي به رخم دويد، ناگــــاه
روي تو شکفت در سرشکم

ديدم که هنــــوز عـــــاشقـــــم. آه!!!