پيوندهاي جاودانه 3

خب ....سلام هزارتا سلام


صبح همگی بخير...صبحانه حاضره بفرماييد ميل کنيد تا من بيام...ديشب تا صبح کلی کتاب خوندم تا ياد گرفتم چجوری چايی دم کنم....


به هر حال همه چيز هست...تعارف نکنيد...اين شيرينی رو خودم پختمش...اينم چون ديرمه و دارم ميرم بيرون اينجا گذاشتمش...خودتون برش دارين ببرين تو...تعارف نکنين..اينجا سلف سرويسه (نمی دونم درست تايپ کردمش يا نه )...به هر حال ميل کنيد بدک نيستببخشيد دوستان من بايد برم و بزودی دوباره مزاحمتون ميشم....فدای شما...


 


 


از دوستان عزيزم خواهش ميکنم اول صفحه ی پايينی رو پر کنن


تا من بيام..اين صفحه رو باز کردم که اگه اون پر شد اينجا جا باشه تا من برگردم خونه


فدای مرام همه ی شما دوستان گلم...