به ساحل افتاده گفت:
گرچه بسي زيستم هيچ نه معلوم شد، آه كه من
كيستم؟
موج زپا رفته اي تيز خراميد و گفت:

هستم اگر مي روم ور نروم نيستم!