اگر چه نزد شما تشنه ي سخن بودم

كسي كه حرف دلش را نگفت من بودم

دلم براي خودم تنگ مي شود آري

هميشه بي خبر از حال خويشتن بودم

نشد جواب بگيرم سلام هايم را

هر آنچه شيفته تر از پي شدن بودم

چگونه شرح دهم عمق خستگي ها را ؟

اشاره اي كنم انگار كوهكن بودم.......