با هفت تا آسمون پر از گلاي ياس و ميخك

با صدتا دريا پر اشتياق و پولك

يه قلب كوچك ، با يه حس بي قرار پرواز

فقط ميخواد بهت بگه تولدت مبارك ( تولد جودي مبارک )