اي ايــــــــران اي مـــــــــرز پـــــــــر گــــــــــهـــــــر
اي خــــاکـــــــت ســــــــــر چــــــــشمــــــه هنــــــــــر
دور از تــــــــــــو انــــــــــديـــــــــشــــــه بــــــــــــــــدان
پــــــــاينـــــده مـــــــــــــاني، تـــــــــــــو جـــــــــــاوداندوباره مي سازمت وطن! اگر چه با خشت جان خويش

ستون به سقف تو مي زنم، اگر چه با استخوان خويش

دوباره مي بويم از تو گُل، به ميل نسل جوان تو

دوباره مي شويم از تو خون، به سيل اشك روان خويش

دوباره ، يك روز آشنا، سياهي از خانه ميرود

به شعر خود رنگ مي زنم، ز آبي آسمان خويش

اگر چه صد ساله مرده ام، به گور خود خواهم ايستاد

كه بردَرَم قلب اهرمن، ز نعره ي آنچنان خويش

كسي كه « عظم رميم» را دوباره انشا كند به لطف

چو كوه مي بخشدم شكوه ، به عرصه ي امتحان خويش

اگر چه پيرم ولي هنوز، مجال تعليم اگر بُوَد،

جواني آغاز مي كنم كنار نوباوگان خويش

حديث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز مي كنم

كه جان شود هر كلام دل، چو برگشايم دهان خويش

هنوز در سينه آتشي، بجاست كز تاب شعله اش

گمان ندارم به كاهشي، ز گرمي دمان خويش

دوباره مي بخشي ام توان، اگر چه شعرم به خون نشست

دوباره مي سازمت به جان، اگر چه بيش از توان خويش.....