من از نهايت شب حرف مي زنم
من از نهايت تاريکي
و از نهايت شب حرف مي زنم...
اگر به خانه ي من آمدي-
براي من اي مهربــــــان چراغ بياور
و يک دريچه که از آن
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم..........