روزی خواهـــــــــــم آمد....
روزي خواهم آمد و پيامي خواهم آورد.
در رگ ها نور خواهم ريخت.
و صدا خواهم در داد: اي سبدهاتان پر خواب!
سيب آوردم، سيب سرخ خــــورشـــيـــد....